Predávajúcim je spoločnosť COXX, 

Sobieskiego 7 , 34480 Jablonka

NIP: 675-174-45-37

REGON: 388050891

 

Kontaktné údaje: mobil: 0949 449 753,

e-mail: objednavky@tatraprofil.sk

Kupujúcim je súkromná osoba alebo spoločnosť, ktorá si vybrala tovar na stránkach internetového obchodu www.tatraprofil.sk a následne ho objednala. Kupujúci musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť všetky údaje, najmä meno, adresu doručenia a kontaktné údaje.

Objednanie

Objednávkou tovaru z  www.tatraprofil.sk  sa rozumie telefonická objednávka po vzájomnej dohode predajcu a kupujúceho, alebo emailová objednávka potvrdená zákazníkom, na základe vypracovanej cenovej ponuky alebo emailová objednávka na základe produktov a cien uverejnených na stránke www.tatraprofil.sk zaslaná na email: objednavky@tatraprofil.sk  s pripojenými správnymi a úplnými kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, adresa, kontakt). Na stránke www.tatraprofil.sk sa nachádza dopytový formulár, kde zákazník (kupujúci) môže vyplniť požadované produkty, množstva a kontaktné údaje, po jeho odoslaní mu bude vypracovaná cenová ponuka na mieru, ktorá mu bude zaslaná na uvedení email, po potvrdení cenovej ponuky zo strany kupujúceho sa cenová ponuka stáva objednávkou. Cena v cenovej ponuke a konečná cena objednávky sa môže mierne líšiť nakoľko, produkty predávame na celé balenia, ktoré majú rôzny obsah m2 podla balenia a dĺžky, ktoré vždy zaokrúhľujeme nahor voči objednaným m2, avšak zákazník má vždy právo pri preberaní tovaru zobrať o 1 balík menej a tým pádom vzniknuté navýšenie vrátiť späť na pôvodnú resp. nižšiu sumu.

Všetky objednávky potvrdené zákazníkom formou e mailu alebo telefonicky sú záväzné.

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Pri zrušení objednávky je kupujúci povinný uviesť meno, e-mail, popis objednaného tovaru. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný zaslať na e-mail:  objednavky@tatraprofil.sk  , prípadne telefonicky na mobil: 0949 598 099  na základe ktorého mu predávajúci zašle potvrdenie o zrušení objednávky v prípade že o to požiada. Za zrušenie objednávky si predávajúci neúčtuje penále ani žiadne iné poplatky za zrušenie objednávky.

Predávajúci je oprávnený stornovať objednávku alebo jej časť, ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (chybné telefónne čísle, dlhodobo nedostupný, neodpovedá na e-maily a pod.), tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú výšku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na adresu poštovou poukážkou alebo na bankový účet do 7 pracovných dní.

Kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrh kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá momentom doručenia záväzného potvrdenia objednávky emailom alebo telefonicky zo strany predávajúceho.

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadky, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom a pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s ním oboznámiť.

Dodanie tovaru

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať správny druh, rozmer, dĺžku, kvalitu a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka. Avšak predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu množstva objednávky zaokrúhlene smerom nahor vzhľadom na balenie tovaru výhradne na celé balíky, pričom kupujúci môže požiadať o zníženie počtu m2 o 1 balík pri preberaní tovaru od dovozcu.

Predávajúci nezodpovedá za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo zo strany výrobcu alebo dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru obchodu, najmä pri objednávke vyššej ako 1000,00 € žiadať od kupujúceho potvrdenie objednávky písomne.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar, skontrolovať neporušenosť tovaru a zaplatiť za tovar podľa platobných podmienok dohodnutých v čase prijatia objednávky. Kupujúci sa zaväzuje umožniť včasný prístup k dohodnutému miestu dodania tovaru a odstrániť na mieste prekážky, ktoré by bránili manipulácii s tovarom pri vykládke alebo ktoré by mohli poškodiť techniku dopravcu. V prípade, že si kupujúci neprevezme tovar, ktorý si objednal, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody, a to len v prípade že kupujúci neprevezme tovar z dôvodov iných ako sú nepredvídateľné okolnosti (počasie, rodinné problémy), opodstatnená nespokojnosť s kvalitou.

Vrátenia tovaru (právo odstúpenia od zmluvy)

Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru.

Právo odstúpiť do 7 dní od zmluvy však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade uplatnenia práva odstúpenia od zmluvy musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. Tovar sa v lehote medzi dodaním a odstúpením od zmluvy zničil alebo spotreboval), musí kupujúci poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nie je možné vrátiť. Ak je tovar, ktorý sa vracia, poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na kupujúcom právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenie kúpnej ceny. Ku kúpnej cene, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu).

Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom možnom termíne. V prípade objednávky nad 30m2 je doprava garantovaná najneskôr do 14 pracovných dní, v prípade objednávok pod 30m2 s platenou dopravou je to do 21 pracovných dní. V prípade väčšieho množstva objednaného tovaru hoci už od 60m2 nahor termín dodania je kratší, presný termín upresníme v čase objednávky, resp. po potvrdení webovej objednávky. Objednávky na príslušenstvo ktoré je možné svojou povahou zasielať cez kuriérsku službu DPD (farby, skrutky, úchytky) vybavujeme do 3 dní.

Ceny tovaru

Ceny uvedené na webe sú platné v čase uskutočnenia objednávky. Cena je uvádzaná za celkovú šírku tatranského profilu alebo akéhokoľvek produktu v našej ponuke, ktorý má pero-drážku je vrátane perka, teda účtovaná šírka je celková aj s týmto perkom. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. V cene tovaru na www.tatraprofil.sk je zahrnutá doprava materiálu, v prípade že sa jedná o objednávku v množstve aspoň 30m2. V prípade záujmu o menšie množstvo ako je 30m2, alebo o objednanie tovaru, ktorý sa počíta inou MJ (napr. bežné metre, kusy, balíky) sa účtujeme dopravu v rozmedzí 5€ až  25€, a to v závislosti od hodnoty objednávky , vzájomnej dohody predajcu a kupujúceho ako aj miesta dodania tovaru.

Skladom znamená že tovar je priamo na sklade, pričom môže byť aj vo výrobnom procese do skladu dodaný  v najbližších 14  dňoch. Teda sa v štandardnej dodacej lehote vyrobí, nakoľko naša firma predáva veľké množstvá m2, a fungujeme v tzv. ‚just in time'(presne včas) režime dodávateľskej siete v celej výrobe, hore uvedené skutočnosti môžu meniť dostupnosť, dodaciu lehotu ako aj cenu nahor kedykoľvek v čase a aj po potvrdení objednávky.

Platobné podmienky

Za objednaný tovar na www.tatraprofil.sk môže kupujúci zaplatiť prostredníctvom predfaktúry, zvyčajne však hotovostnou platbou pri prevzatí tovaru od dovozcu.

Kupujúci nadobúda vlastnícke práva na dodaný tovar až po zaplatení celej kúpnej ceny, t.j. pripísaním úhrady na účet predávajúceho.

Reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný pred prevzatím a/alebo zaplatením zásielky dopravcovi skontrolovať tovar. Ak je zistené mechanické poškodenie tovaru, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.

V prípade reklamácie mechanického poškodenia, ktoré nebolo možné zistiť hneď pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný uplatniť túto reklamáciu okamžite po prevzatí zásielky, a to emailom na objednavky@tatraprofil.sk , kde bude uvedené meno a adresa kupujúceho, telefonický kontakt, druh, rozmer, kvalita a množstvo dodaného tovaru, opis poškodenia tovaru + fotografie poškodenia  v čo najkratšom možnom čase, najdlhsie do 3 dní od kúpy/obdržania tovaru.

Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia nie je možné uznať.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebovaním, znečistením tovaru alebo jeho znehodnotením, prípadne jeho častí v dôsledku zanedbania skladovania, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Predávajúci reklamáciu vybaví bez zbytočného odkladu, zväčša do 5-7 dní, najviac však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začína plynúť znova odo dňa vybavenia reklamácie. Predávajúci upozorní kupujúceho o vybavení reklamácie buď telefonicky alebo emailom a tovar odošle na vlastné náklady kupujúcemu.

Ochrana osobných údajov

Odoslaním údajov vyjadruje používateľ súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Prevádzkovateľ www.tatraprofil.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytuje kupujúci prostredníctvom dopytového formulára, telefonickej objednávky alebo e mailovej objednávky nebudú poskytnuté bez súhlasu vlastníka týchto dát tretím osobám a nebudú použité na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach neupravených týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky meniť. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 1.1.2017.

www.TATRAPROFIL.sk